top of page

Informācija par vecāku atbalsta grupām

Kur notiek nodarbības un grupu vadītāju koordinātes
Nodarbību vietas

ALŪKSNE    Dārza ielā 8a, NVO atbalsta centrā; Jeļena Logina, tālr. 26326355

BALVI            Brīvības iela 48, Balvu Bērnu jauniešu centra telpās;  koordinatore Inta Brenča, tālr. 26019391

BAUSKA       Rīgas ielā 32, Bauskas pilsētas pamatskolā; koordinatore Ilga Zvejniece, tālr. 29550888

CĒSIS            Bērzaines ielā 16, Cēsu pašvaldības Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras   zālē; koordinatore

                       Inese Venediktova, tālr. 28311046

DOBELE       Kr. Barona ielā 3, NVO "Laimiņa" telpās; koordinatore Kitija Pleša, tālr. 26051254

JELGAVA      Skolotāju ielā 8a, Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā, NVO telpā; koordinatore Dace Zihmane, tālr. 29205453

JĒKABPILS   Brīvības ielā 126, Jēkabpils pilsētas pašvaldības sociālās pārvaldes telpās; koordinatore Aija Kvēpiņa, tālr. 29950767

JŪRMALA    Skolas ielā 44, Dienas centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem telpās, koordinatore Aija Tuņa, tālr. 27818126

LIEPĀJA        Klaipēdas ielā 94, Liepājas speciālajā internātpamatskolā; koordinatore Biruta Jantona, tālr. 26764565

PREIĻI           Aglonas ielā 1a, Sociālās palīdzības centrā, koordinatore Iveta Amosova, tālr. 22054898

 

RĪGA           Antonijas ielā 24 - 19, Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "Sustento" telpās, koordinatore

                    Edīte  Klimentova, tālr. 26185957

 

                               

RĪGA             Graudu ielā 59, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē, koordinatore Alīna Balode, tālr. 26361315

TALSI            Lielā ielā 8a, Kafijas namiņa "Ie-pauzē" telpās; koordinatore Sandra Bajāre, tālr. 26833863

TUKUMS      Lielā ielā 1, Kultūras namā; koordinatore Skaidrīte Sakniņa, tālr. 26266792

 

 

 

Struktūra
Atbalsta grupas nodarbības struktūra

1. Sākuma aplis „Kas jauns, kas labs ar mani noticis....” dalībnieki īsi pastāsta par sev svarīgo pagājušajā laika posmā savā dzīvē – gan darbā, gan bērnu dzīvē, gan pa ceļam uz nodarbību, u.tml., atkarībā no savām izjūtām. Tas rada pozitīvu noskaņojumu, mazina trauksmi, palīdz pārslēgties uz izjūtu „šeit un tagad”, pārorientē uz pozitīvo kāda cilvēka depresīvajā noskaņojumā. (Katram vēlamais laiks – 1 - 3 minūtes).

 

2. Iepriekš plānotā temata apspriešana. Katrs dalībnieks izsakās par konkrēto, norunāto tematu vai jautājumu. Līderis atbild par drošas, pozitīvas atmosfēras uzturēšanu grupā, ir uzmanīgs un iejūtīgs, rosina visus dalībniekus piedalīties sarunā, iesaista grupu atbalsta sniegšanā, ja tas nepieciešams. Palīdz dalībniekiem uzņemties atbildību gan tikšanās reizēs, gan citās aktivitātēs. Uzmanīgi klausās, atzīmē nākamos, aktuālos tematus, kuri „uzpeld”, t.i., izskan grupā.

3. Apkopojuma (vai ieguvuma) izteikšana un atvadīšanās: kas bija svarīgākais, kas bija pats vērtīgākais, kas patika vislabāk (vai nepatika vai traucēja)? Var beigt ar komplimentiem vai labiem novēlējumiem pārējiem grupas dalībniekiem.

· Manas vajadzības un bērna vajadzības.

· Attiecības ģimenē.

· Robežas attiecībās, prasme tās noteikt, saglabāt vai pārvarēt.

· Bērna attiecības ar vecākiem, vienaudžiem, pedagogiem, aprūpētājiem.

· Vainas izjūta.

· Pieņemšana, pacietība, pazemība.

· Vīrieša un sievietes lomas sabiedrībā. Manas domas un pieredze.

· Draudzība, mīlestība un vientulības pārdzīvojums.

· Nauda manā dzīvē, attieksme pret to.

· Līdzjūtība - ko man tā nozīmē.

· „Emocionālā izdegšana” ģimenē un darbā, profilakses iespējas.

· Manas domas par bērna nākotni, kāda būs mana izaugsme?

· Seksualitāte, ar to saistītie jautājumi.

· Mana svētku izjūta.

· Bērna dzīves jēgas problēmas. Krīzes manā dzīvē, ko tās man var dot?

· Ko darīt, kā tikt galā ar dusmām (savām / bērna)?

· Zaudējumi un ieguvumi dzīvojot kopā ar bērnu.

· Depresīvs noskaņojums jeb skumju pārdzīvojums.

· Bērna un savu interešu aizsargāšana, sabiedrības ietekmēšana.

· Pašregulācija. Stress, tā mazināšanas iespējas.

Temati
Populārākie vecāku atbalsta grupās apspriestie temati
Velku biedrības vecāku atbalsta grupas darba noteikumi

· Atbalsta grupā pulcējas bērna ar funkcionāliem traucējumiem ģimenes locekļi - vecāki, vecvecāki, aizbildņi, kā arī draugi, skolotāji u.c. cilvēki, kuri ir patiesi ieinteresēti palīdzēt iedzīvoties sabiedrībā;

· Grupas mērķis ir kopīga garīgā izaugsme, dalībnieku pašapziņas celšana, sevis un citu pieņemšana;

· Grupas dalībnieki dalās savā pieredzē, spēkā un cerībās, papildina zināšanas, meklē veidus, kā sekmīgāk risināt emocionālus un sociālus jautājumus;

· Grupa ir atvērta, vienmēr tiek gaidīti jauni dalībnieki;

· Dalībnieki uzklausa katru viedokli, nevienu nekritizē, nesniedz pamācības;

· Katrs dalībnieks ievēro cieņu pret pārējiem - ir laipns, klausās runātāju, nepārtrauc citus, uzstājoties atceras, ka viņu klausās visi;

· Katrs dalībnieks izsaka savas domas un jūtas, runā „es...” veidā.

· Nodarbībās neapspriež reliģiskus un politiskus jautājumus;

· Iespēju robežās veido tuvību - uzrunā viens otru uz „TU”;

· Saglabā konfidencialitāti - grupā dzirdēto nepārrunā un neizmanto nevietā.

Ieteikumi

Ja rodas grūtības pieņemt lēmumu, ir nepieciešama ideju apmaiņa vai jāgūst mierinājums, tad vajag nākt uz atbalsta grupu izrunāties, gūt sapratni un atrisināt problēmu.

 

Atbalsta grupa ir vakars mēnesī, kad kopā sanāk smaidīgi mammas un tēti, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Viņiem līdzi ir milzums sasāpējušu problēmu. Nav taisnība, ka pieredze nāk ar gadiem! Tā nāk ar dzīves triecieniem un dotajām iespējām.

Esot kopā ar draugiem es varu būt laimīgs, varu mācīties klausīties un saprast savu tuvāko, lai gan reizēm klausīties ir grūti...

Ja kāds meklē vērtīgu informāciju, jebkuru emociju pieņemšanu, svētīgu iespēju dalīties pieredzē, tad atbalsta grupā viņš var saņemt neviltotu savstarpēju palīdzību, prieku un virzību uz priekšu.

 

Mēs pārrunājam psiholoģiskas tēmas, risinām arī smagas sarunas, iegūstam noderīgu informāciju, bet ir arī brīži, kad skan smiekli no visas sirds.

Bērni ir mūsu nākotne, bet, lai iegūtu sirdsmieru, vajag ne tikai domas lidojumu, bet arī zināšanu pamatu un no citiem nākušu palīdzību.

 

Atbalsts, atbalsta grupa man asociējas ar cilvēkiem, kas vēlāk var kļūt par maniem draugiem, kā arī uzzināt ko jaunu un izzināt sevi, pabūt prom no ģimenes un vairāk laika veltīt sev.

 

Atbalsts ir māmiņu kopība, viņu ieceres, gaišums. Tikai mācies pieņemt to!

 

Cerības ir pēdējās, kas mirst reizē ar cilvēku! Atbalsta grupā mēs jūtam drauga plecu, radošus, interesantus domubiedrus, smeļamies idejas, varam saņemt palīdzību grūtā brīdī, kā arī iespēju gūt morālu atbalstu.

 

Mūsu atbalsta grupā izpaužas kopības sajūta, uzticēšanās, spēja vienam otru saprast,uzklausīt, iedziļināties, jo mēs visi esam līdzīgi savās problēmās.

 

Pirmā tikšanās sākās ar atsvešinātību, bet kopējā draudzība pārauga siltumā. Kopā radās idejas un domas, vilšanās pārauga cerībās, asaras – priekā.

 

Atbalsta grupā es cenšos atraisīties, mācos uzticēties, izjūtu līdzvērtīgas problēmas un esmu laimīga, ka varu baudīt draudzību, mieru, visaptverošo siltumu.

 

Atbalsta grupa ir kopā sanākšana, kur rodas viedokļi un domas par nākotni, smaidi, cerība un ticība.

 

„Nāc, nāc, mēs jau tevi gaidām...” Tas dod to labsajūtu, ka esmu atnākusi īstajā vietā, te man apkārt būs saprotoši cilvēki, te iegūšu jaunu, interesantu informāciju, un sarunas būs no sirds.

 

Tev trūkst prieka un cilvēkos pabūšanas? Atbalsta grupā var iegūt labu garastāvokli, saticību un padomu, Tevi uzcienās arī ar garšīgiem saldumiem!

 

Te ir jauki – te valda ieinteresētība, daudzveidība, vienotība, te cits citu atbalsta ar zināmiem un nezināmiem jaunumiem, ar labiem vārdiem un padomiem, un es kā bērns – jūtos drošībā.

 

Atbalsta grupa – dažāda palīdzība, bet nemateriāla. Mēs varam uzticēties viens otram, varam uzdrīkstēties emocionāli runāt, varam meklēt risinājumus un cerēt!

 

Cita vide – mācības visiem grupā, līdzīgas problēmas – sapratne. Sarunas par problēmām un uzmanīga klausīšanās, bet galvenais ir savstarpējās attiecības ģimenē, uzticēšanās un piedošana.

 

Daloties pieredzē un iedvesmojot citus ar dziļām sarunām, rodam sirdsmieru sev un sniedzam nesavtīgu palīdzību citiem.

 

Sestdienas rītos, kad notiek tikšanās, katrs paņem labas domas līdzi, notiek dalīšanās ar pieredzi, domu apmaiņa un cerības tiek dotas vienmēr.

 

Lai attaisnotu rītdienas cerības, situācijas izpratnei jāizmanto atbalsta grupā gūtā pieredze, maksimāli jāizglītojas un jāpilnveidojas!

Atbalsta grupā es atrodu pašpārliecinātību ikdienai, izglītību sev, kā arī ieinteresētību citos, problēmu izpratni un prieku par citu veiksmēm.

 

Piedalīties grupā un saprasties ar citiem, atcerēties un pārdomāt, klausīties un iejusties sarunā, domāt un

izprast notiekošo, tad rīkoties, lai palīdzētu citiem un, galvenais, sev pašai.

Atbalsta grupa ir dažādu cilvēku kopa, kuri sāpīgu patiesību pārvērš labās idejās, patīkamā sadarbībā un līdzjūtībā.

Vecāku ieteikumi
Vecāki par atbalsta grupu
bottom of page