top of page

Velku biedrība

"Velku biedrība" ir nevalstiska organizācija, kas darbojas ar mērķi piedāvāt attīstības iespējas ģimenēm, kurās aug bērni ar smagiem garīgās attīstības un citiem funkciju traucējumiem, kā arī rūpēties par bērniem, kas dzīvo nabadzībā.


"Velku biedrība" vēlas veicināt vērtības sajūtas veidošanos šajos bērnos un likt pamatus nākotnes iespējām, lai viņi varētu augt par personībām, un kļūtu par ģimenes, sabiedrības un valsts atzītu vērtību.

Velku biedrības mērķa grupa ir bērni un jaunieši, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības un/vai citi funkciju traucējumi un viņu ģimenes; bērni bāreņi un ļoti trūcīgas ģimenes.

Cilvēka

vērtība

Ģimenes

vajadzības

Ģimeņu atbalsta grupu tikšanās

MŪSU MĒRĶI

 

Radīt bērnam tādus apstākļus, kuros viņš spētu normāli attīstīties;

Sniegt cilvēkiem, kas strādā un rūpējas par bērniem, kuriem ir funkciju traucējumi, nepieciešamās zināšanas un prasmes;

Veicināt un atbalstīt vecāku aktīvu līdzdalību bērna attīstībā;

Rosināt institucionālās aprūpes pakalpojumu pārveidošanu par pakalpojumiem, kas būtu pieejami tuvāk dzīves vietai un būtu draudzīgāki ģimenei, realizētu ikviena tiesības un iespējas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi;

Informēt sabiedrību, vietējās pašvaldības un valsts struktūras par mērķa grupas situāciju Latvijā.

PRIORITĀTES, KO CENŠAMIES AKTUALIZĒT


Ģimene, kurā aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem. Esam secinājuši, ka šīm ģimenēm nepietiek mūsdienu apstākļiem atbilstošu dažādu pakalpojumu veidu, tādēļ pastāv draudi bērna institucionalizācijai.

Mēs atbalstām vecākus gan ar informāciju, gan piedāvājam praktiskas nepieciešamo zināšanu apguves iespējas.

Katram bērnam ir nepieciešami stipri un laimīgi vecāki, kuri saprot, kas ir vajadzīgs viņu bērna attīstībai, un zina, kā to sasniegt.

Mēs veidojam vecāku atbalsta grupu tīklu ģimenēm, kurās aug bērns ar vidēji smagiem vai dziļiem garīgās attīstības un/vai citiem funkcionāliem traucējumiem. Darbojoties vecāku atbalsta grupās, ģimenes gūst emocionālu atbalstu, savstarpēju pieredzes apmaiņu un jaunu draugu loku.

 

Mērķtiecīgi strādājam sabiedrības informēšanā un savstarpējas izpratnes veidošanā par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.

VELKU BIEDRĪBAS LOMA VISPĀRĒJĀ SITUĀCIJĀ LATVIJĀ

 

Pateicoties Ziemeļvalstu intelektuālam un materiālam atbalstam, mēs varam sniegt ieguldījumu mūsu valsts sociālās un izglītojošās sfēras attīstībā.

 

Semināros, apmaiņas braucienos un praktiskajās nodarbībās esam centušies radīt sapratni par ikviena cilvēka nozīmi šajā pasaulē, un priekšstatu par iespējām sasniegt labāku dzīves kvalitāti nekā pašlaik, sniegt ieteikumus un zināšanas, kā to var sasniegt.

 

Joprojām tie ir tikai pirmie soļi sabiedrības informētībā un cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā.

 

Situācija ģimenēs ar bērnu, kam ir funkcionāli traucējumi (FT), var uzlaboties tad, kad bērnam ir iespēja piedalīties savām spējām atbilstošā izglītības programmā, apgūt pašapkalpošanās prasmes un primārās socializācijas iemaņas. Ir jāatzīmē, ka pagaidām bērnam un jaunietim ar smagiem FT tiek apmierināta tikai neliela daļa no visām vajadzībām, kas viņam nodrošinātu iespējami labu dzīvi. Dramatiska situācija veidojas lauku rajonos. Vairums ģimeņu, kurās aug bērns ar FT, vēl joprojām ir atstātas bez pietiekama psihosociālā atbalsta.

 

Jauniešiem, kas beiguši speciālās izglītības iestādes, piedāvāto pakalpojumu klāsts ir vēl ierobežotāks. Bieži pēc skolas beigšanas jaunajam cilvēkam ar smagākiem FT ir jāpaliek mājās, kas noved ne vien pie jaunieša segregācijas, bet arī pie visas ģimenes izslēgšanas no sabiedrības.

 

Vecākiem jāgādā par iztiku.  Neatbilstošu sociālo pakalpojumu vai bērna kognitīvajam līmenim neatbilstošu mācību programmu un prasmīgu pedagogu trūkuma dēļ dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē, vecākiem bieži nākas izlemt par labu sava bērna ievietošanai speciālā internātskolā. Šī situācija ģimenē nestimulē pozitīvu emocionālo klimatu.

 

Joprojām pret bērniem ar smagiem FT ir sastopama attieksme kā pret aprūpes objektiem. Bieži šie bērni tiek uzskatīti arī par nekam nederīgiem, par tādiem, kuros vispār nav vērts “ieguldīt”. “Invaliditāte” tiek uzskatīta par nelaimi, slimību vai defektu, kas jālabo individuālā līmenī. Funkcionālos traucējumus reti kurš uztver kā sabiedrībā un apkārtējā vidē izmaiņas veicinošu faktoru.

 

Ģimeņu atbalstīšanā un organizēšanā ir liels potenciāls, kas stiprinot vecākus, padara labākas ne tikai viņu pašu dzīves, bet pozitīvi ietekmē atvērtas pilsoniskas sabiedrības veidošanās vispārējo procesu.

bottom of page