top of page

Om oss

Velki Association driver sedan 25 år tillbaka projekt med inriktning på specialpedagogik och sociala frågor.  Vårt fokus ligger på insatser som syftar till att skapa bättre livsvillkor för barn och ungdomar med utvecklingsstörning och/eller andra funktionsnedsättningar. Vi bistår även med material och utrustning till socialtjänst och utbildningsmyndigheter. Vi anordnar psykologisk och ekonomisk hjälp till familjer samt till barn som saknar stöd från sina föräldrar.

För närvarande driver vi ett flertal samarbetsprojekt med olika institutioner. Dessa omfattar över 500 barn och ungdomar med förståndshandikapp och/eller andra funktionsnedsättningar. Över 200 familjer erhåller regelbunden hjälp.

Arbetet som vi gör skulle inte vara möjligt utan Hoppets Stjärna i Sverige, Norge och Finland och Hjärta till Hjärta i Sverige som bistår oss med pedagogiskt och ekonomiskt stöd. Under sista tio år har vi även samarbetat med Svenska Kyrkans församlingar i Sollentuna och St. Lars i Linköping, samt med individuella donatorer både i utlandet och i Lettland.

Vi har tidigare fått finansiering från SIDA (SMC Östeuropeiska kommittén), Radiohjälpen, Rädda Barnen Sverige, Finlands Utrikesdepartement och Lettlands Utbildnings- och Forskningsministerium. Ett flertal utbildningsprojekt har blivit finansierade med hjälp av EU och Lettiska staten.

Våra övergripande mål:

I Lettland är familjer med barn med funktionsnedsättningar en av de samhällsgrupper som löper störst risk för socialt utanförskap. En klyfta mellan dessa familjer och det övriga samhället har bildats, och den är svår att överbrygga.

Våra aktiviteter syftar till att motverka detta utanförskap och öka familjernas självkänsla och sociala kompetens samt främja social delaktighet. Vi stödjer gruppverksamhet för föräldrar till barn med grava funktionsnedsättningar och driver på utvecklingen av ett stödgruppsnätverk på riksnivå. Syftet är att ge familjerna oberoende och individanpassat stöd i sociala frågor och motivera till dialog med statliga och kommunala myndigheter.

Sedan 2001 har stödgrupper för föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar etablerats i 13 lettiska städer. Dessa föräldragrupper består av bl.a. ensamstående föräldrar, flerbarnsfamiljer, personer med funktionsnedsättningar, personer nära pensionsåldern, arbetslösa. I dagens läge har Velki Association kontakt med cirka 200 familjer.

En av våra mest uppskattade aktiviteter är sommarlägren som drivs i Velki Associations regi sedan år 2000 och besöks av barn med funktionsnedsättningar samt deras föräldrar. Det övergripande målet för sommarlägren är social integration. Totalt har vi genomfört 52 sommarläger och 6 vinterläger (1994-1998) för denna målgrupp.

Det lettiska samhället håller steg för steg på att lära sig acceptans och tolerans. Familjens roll går från passiv iakttagare till aktiv deltagare. Vår uppfattning är att stödgrupper för föräldrar är en av de mest effektiva metoderna för positiv förändring. Gruppen blir ett socialt nätverk och fungerar som informationskälla och hjälper föräldrarna att identifiera sig med övriga samhället och stimulerar integrationsprocessen.

En analys av dagsläget leder oss till insikten att familjer med barn som har funktionshinder ofta har psykosociala problem men dessa kan motverkas om tillgång till kvalificerad rådgivning ges i tidigt skede. Ibland är tröskeln hög för att besöka en stödgrupp och det behövs tid och ett flertal individuella handledningstillfällen för att hjälpa föräldrar att övervinna sin osäkerhet och våga delta. Föräldrar som söker sig till Velki Association kommer i kontakt med en professionell socialarbetare som ger rådgivning och svarar på specifika frågor som rör barn med funktionshinder och deras familjer. 

Några av Velki Associations utförda projekt:

1991 – 2000 Mer än 400 föräldralösa barn och barn med funktionsnedsättningar har fått möjlighet att spendera sommarlovet hos svenska familjer där de har fått uppleva en familjekänsla.

1991 – 2016  ”Familj till familj” – socialt och ekonomiskt stöd som omfattar 120 familjer i Lettland. Dessa familjer är flerbarnsfamiljer, familjer med barn som har olika funktionsnedsättningar och föräldralösa barn som bor hos sina farföräldrar.

2000 – 2016 Pedagogiska sommarläger för barn med olika funktionsnedsättningar och deras föräldrar.

 

1994 – 1998 Pedagogiska vinterläger för barn med olika funktionsnedsättningar och deras föräldrar i Högbränna, Sverige.

2001 – 2016 Stödgrupper för familjer som har barn med utvecklingsstörning och/eller andra funktionsnedsättningar. Mötena leds av en psykolog som varje månad besöker 13 städer runt om i Lettland.

2012 – 2016 Inom ramen för Hoppets Stjärnas projekt har pedagoger, psykologer, diakoner, studenter, föräldrar som har barn med funktionshinder och människor som arbetar inom omsorg utbildats i ickeverbal kommunikation av Inger Lilja som är specialpedagog från Sverige.

1992 – 1994 Rekonstruktion av det sociala omsorgscentret Ruja i Rujiena, Lettland.

 

1992 – 2000 Skapande och utveckling av utbildningsgrupper för förskolebarn med svåra funktionshinder runt om i landets förskolor.

 

1995 Grundandet av en filial till Rigas 5:e internatgrundskola. Där undervisas barn med grava funktionshinder, bl.a. grav autism.

Dessutom delas ungefär 20 till 25 laster eller cirka 240 t av olika hjälpsändningar ut varje år. Hjälpsändningarna distribueras till våra samarbetspartners inom kommuner och utbildnings-, socialomsorgs- och hälsomyndigheter runtom i Lettland.

Översatt och utgiven litteratur:

Karl Grunewald: “Dzīves apstākļu normalizēšana personām ar garīga rakstura un citiem funkciju traucējumiem”, Tomas Sjödin: “När träden avlövas ser man längre från vårt kök”, Wanda Waclaw, Ulla Aldenrud, Stefan Ilstedt: ”Barn med autism och Asperger syndrom. Praktiska erfarenheter från vardagsarbetet”, Gurli Fyhr: ”Den ’förbjudna’ sorgen: om förväntningar och sorg kring det funktionshindrade barnet”, Berit Lagerheim: “Att utvecklas med handikapp: möjligheter och begränsningar hos barnet, familjen och omgivningen”, Inger Nordqvist: “Sexuality and Disability – a Matter that Concerns All of Us”, Kerstin Falck: “Pictogram I praktiken”, Gabor Tiroler: “Ievads rehabilitācijai dzīvesvietā”, “Rotaļa” – Rehabilitācija sociālajā vidē rokasgrāmatas 26.nodaļa, Ilva Elnebi: “Om du inte rör mig så dör jag”.

 

Dokumentärfilmer producerade av Velki Association

”Mārtiņš” – en emotionell och sann berättelse om livet för den lettiske pojken Martins och hans föräldrar. Om samhällets förhållningssätt och möjliga alternativa omvårdnad. Martins har multipla funktionsnedsättningar, bl. a. medelsvår utvecklingsstörning. Enligt statistik från Lettlands television har 164 000 personer sett filmen. 2003 fick ”Mārtiņš” ett Grand Prix i European Film Festival Integration You and Me. (28 minuter)

 “Piktogrammas” – utbildningsfilm om hur man använder sig av piktogram i arbetet med barn med funktionshinder. (30 minuter)

“Nepadoties un mīlēt” (Ge inte upp och älska) - en berättelse om tre familjer som har barn med funktionshinder i olika åldrar. (28 minuter)

“Dejas un kustību terapija” (Dans- och rörelseterapi) – metodiskt material om psykologen, psykoterapeuten och gruppledaren Indra Majore-Duseles arbete med barn med utvecklingsstörning och deras föräldrar. (30 minuter)

“Acis” (Ögon) – informativt material om betydelsen av cochleaimplantat för förbättring av livskvaliteten för ett barn med hörselnedsättning. (30 minuter)

”Taktilā stimulācija” (Taktilstimulering) – metodiskt material om beröringens betydelse i utvecklingen och kommunikationen med ett barn som har funktionella nedsättningar. (28 minuter)

bottom of page