top of page

Bērnu ar speciālām vajadzībām izglītošana

Izglītības likums

Speciālā izglītība — personām ar funkcionāliem traucējumiem un veselības traucējumiem vai arī speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem adaptēta vispārējā un profesionālā izglītība

Vispārējā izglītības likuma 1. panta 14. punkts

Speciālās vajadzības – nepieciešamība saņemt atbilstošus atbalsta un rehabilitācijas pasākumus, kas izglītojamiem ar iedzimtiem vai iegūtiem funkcionāliem traucējumiem dod iespēju atbilstoši savam veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim piedalīties izglītības procesā un apgūt valsts izglītības standartos noteiktās prasības

 

Izglītības likuma 42.pants. Speciālās izglītības programmas

Persona ar speciālām vajadzībām var iegūt speciālo izglītību izglītības iestādē, ja tai šajā iestādē ir nodrošinātas iespējas iegūt veselības stāvoklim un attīstības traucējuma raksturam atbilstošu izglītību

Speciālās izglītības programmas īsteno, ņemot vērā izglītojamā veselības stāvokli

Speciālo izglītības programmu īstenošanas kārtību nosaka vispārējās izglītības likums, profesionālās izglītības likums un citi likumi

 

49. pants. Speciālās izglītības programmas

Speciālās izglītības programmas nodrošina izglītojamajiem ar iegūtiem vai iedzimtiem funkcionāliem traucējumiem iespēju iegūt vispārējo izglītību atbilstoši viņu speciālajām vajadzībām

Speciālās izglītības programmas mērķus un uzdevumus, obligāto saturu, īstenošanas plānu un prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību nosaka atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartam saskaņā ar izglītojamo speciālajām vajadzībām

 

Speciālās izglītības klasifikācijas grupas

02.12.2008. MK noteikumi Nr.990 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju".

Bērni ar redzes traucējumiem (51)

Bērni ar dzirdes traucējumiem (52)

Bērni ar fiziskās attīstības traucējumiem (53)

Bērni ar somatiskām saslimšanām (54)

Bērni ar valodas traucējumiem (55)

Bērni ar mācīšanās traucējumiem / jauktiem attīstības traucējumiem (56)

Bērni ar garīgās veselības traucējumiem (57)

Bērni ar garīgās attīstības traucējumiem (58)

Bērni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (5

 

50. pants. Speciālās izglītības programmu īstenošana

Traucējuma veids. Redzes traucējumi. Pamatizglītība. Var ilgt 10 gadus. Vidējā izglītība. 3 gadi

Traucējuma veids. Izglītojamie ar vājdzirdību. Pamatizglītība. Var ilgt 10 gadus. Vidējā izglītība. 3 gadi

Traucējuma veids. Fiziskās attīstības traucējumi. Pamatizglītība. 9 gadi. Vidējā izglītība. 3 gadi

Traucējuma veids. Somatiskās saslimšanas. Pamatizglītība. 9 gadi

Traucējuma veids. Garīgās veselības traucējumi. Pamatizglītība. 9 gadi

Traucējuma veids. Mācīšanās traucējumi. Pamatizglītība. Var ilgt 10 gadus

Traucējuma veids. Smagi valodas traucējumi. Pamatizglītība. Var ilgt 10 gadus

Traucējuma veids. Ar garīgās attīstības traucējumiem un redzes vai dzirdes traucējumiem. Pamatizglītība.   

                                   Var ilgt 10 gadus

Traucējuma veids. Nedzirdīgiem izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Pamatizglītība. Var ilgt

                                  11 gadus

Traucējuma veids. Ar garīgās attīstības traucējumiem. Pamatizglītība. 9 gadi

Traucējuma veids. Ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības

                                   traucējumiem. Pamatizglītība. 9 gadi. Var īstenot ilgākā laikā, bet ne ilgāk par 12 gadiem

 

53. pants. Izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšana vispārējās izglītības iestādēs

Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kurās ir atbilstošs nodrošinājums, var integrēt izglītojamos ar speciālām vajadzībām. Prasības, kādas izvirzāmas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm, lai nodrošinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu minētajās izglītības iestādēs, nosaka Ministru kabinets

 

Atbilstošu atbalsta pasākumu pieejamību izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē, nodrošina izglītības iestāde. Izglītības iestāde integrētiem izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām izstrādā katram individuālu izglītības programmas apguves plānu

 

 55. pants. Mācību sasniegumu vērtēšana speciālajā izglītībā

20.06.2006. MK noteikumi Nr.492 «Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās»

 

Sasniegumus, ko mācībās guvis izglītojamais ar speciālām vajadzībām, vērtē atbilstoši speciālās izglītības programmas prasībām un ņemot vērā izglītojamā veselības stāvokli, spējas un attīstību

Speciālās izglītības programmas apguvi izglītojamiem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem vērtē aprakstošā veidā

 

MK noteikumi attiecībā uz speciālo izglītību

16.10.2012. MK noteikumi Nr.709 «Par pedagoģiski medicīniskajām komisijām»

16.10.2012. MK noteikumi Nr.710 «Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām»

09.10.2012. MK noteikumi Nr.695 «Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē»

bottom of page