top of page

Individuālo izglītības plānu izstrāde un īstenošana

IIP ir bērna spējām pielāgota izglītības procesa organizēšana,  ievērojot bērna pieredzi, prasmes, izziņas procesu īpatnības un veselības stāvokli, kā arī mācību priekšmetu programmās izvirzītos  mērķus  un uzdevumus

 

IIP izstrādā speciālās izglītības skolotājs kopā ar atbalsta komandu (logopēds, psihologs, sociālais pedagogs vai citi speciālisti) un bērna vecākiem

 

IIP nepieciešams izstrādāt bērniem, kuriem ir Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums vai pedagogs bērnam konstatējis mācīšanās grūtības vai cita veida atbalsta pasākumu nepieciešamību

 

 

Individuālā izglītības plāna izveides un īstenošanas soļi

1. Informācijas apkopošana

2.Informācijas izvērtēšana un darbības virziena noteikšana

3. Individuālā izglītības plāna izstrāde

4. Individuālā izglītības plāna īstenošana

5.Individuālā izglītības plāna izvērtēšana, korekcija

 

 

Izglītības procesa organizēšanas nosacījumi

 • Pielāgot mācību saturu bērnam

 • Pielāgot mācību materiālus, lai bērns uzdevumus varētu veikt atbilstoši savām spējām

 • Izmantot starp-priekšmetu saikni

 • Palīdzēt apgūt darba laika organizēšanas un patstāvīgas mācīšanās prasmes

 • Attīstīt sociālās prasmes un darba iemaņas

Plāna īstenošanas izvērtējums

 • Piedalās visi tie pedagogi un speciālisti, kuri bija iesaistīti plāna īstenošanā

 • Izvērtē bērna attīstības līmeni, prasmes un iemaņas pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem

 • Novērtē un analizē mācību sasniegumus

 • Pārrunā, kas izdevies, kādas izmaiņas un papildinājumi plānā nepieciešami

 • Izvērtē pielietoto mācību materiālu, metožu, paņēmienu efektivitāti

 • Vienojas, kādi būtu nākamie veicamie soļi un ar kādiem speciālistiem vēl nepieciešams sadarboties

 

Palīdzība un atbalsts mācību procesā

 • Piemērotas mācību metodes (saruna, stāstījums, rotaļas, spēles, demonstrējums, vingrinājumi, praktiski darbi, mācību ekskursijas)

 • Atbilstoši uzskates, mācību materiāli

 • Stingras, vienotas prasības

 • Atbilstošs ilustratīvais materiāls

 • Aktīva līdzdarbošanās (praktiska)

 • IT izmantošana

 • Konkrēti priekšmeti, lietas

 • Materiāli vieglajā valodā

 • Atbilstoši mācību palīglīdzekļi (IT, DVD, CD, šķēres kreiļiem, pielāgoti rakstāmpiederumi, darbavieta u.c.)

 • Darbības maiņa

bottom of page